Kartu mes - didžiausi šiaurės Lietuvoje!

Etaplius.lt portalo naujausios aktualijos Šiaulių mieste ir ne tik

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Ge­gu­žės 28-ąją sa­vait­raš­tis „Šiau­liai plius“  at­šven­tė de­šim­tą­jį gim­ta­die­nį. Per šiuos dar­bo me­tus laik­raš­tis kei­tė­si ir au­go kar­tu su mies­tu, lyg veid­ro­dis at­spin­dė­da­mas svar­biau­sius to me­to įvy­kius. Šian­dien, per­ver­tus jau nuo lai­ko pa­gel­tu­sius sa­vait­raš­čio pus­la­pius, aki­vaiz­du – tie, kurie sa­ko, kad čia gy­ve­ni­mas sto­vi vie­to­je, klys­ta. Vis­kas ju­da, kei­čia­si, to­bu­lė­ja ir... pa­si­mirš­ta. Tai, dėl ko prieš ke­le­tą me­tų bu­vo įnir­tin­gai ko­vo­ta, šian­dien at­ro­do ne­bes­var­bu, tai, kam iš vi­sos šir­dies bu­vo ne­pri­ta­ria­ma, da­bar ta­pę kas­die­ny­bės da­li­mi. O kar­tais net pa­mirš­ti, kad kaž­ka­da bu­vo ki­taip. Tad kaip gy­ve­no­me tuos de­šimt me­tų?

Vienintelis Šiaulių savaitraštis „Šiauliai plius" mini 10-ties metų sukaktį. Leidinys, gimęs kaip atsvara negatyvių naujienų srautui Šiaulių mieste, brandžios sukakties proga turi naujų tikslų ir skaitytojams ruošia staigmenų.

Penktadienio vakarą kokteilių bare „Happy Mosquito" prasidėjo kova dėl naujienų portalo Etaplius.lt konkurso „Superpanelė'14″ titulo. Septynios merginos, beveik tris mėnesius rinkusios skaitytojų balsus, finale savo žavesiu, talentais ir sugebėjimais bandė papirkti konkurso komisiją ir iškovoti pagrindinį prizą. Susumavus Etaplius.lt lankytojų balsus ir konkurso komisijos vertinimus, konkurse „Superpanelė'14″ triumfavo Onutė Gustaitė.

PARTNERIAI
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis